A szociális ellátást szóban, vagy írásban lehet kérelmezni. Szóbeli kérelmezés esetén az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy jegyzőkönyvet készít. Az írásban történő kérelemhez az intézmény szerkesztett adatlapot, melyen feltűntetésre került az intézmény által nyújtott valamennyi szolgáltatás telephelyenkénti megbontásban. Az adatlaphoz csatoltuk a jogszabály szerint az orvosi igazolást, valamint a jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot. A szerkesztett kérelmet, az ellátást igénybe vevők rendelkezésére bocsátjuk.  Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta- önállóan, terjesztheti elő. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően, ebben az esetben az intézményvezető feladatait a beutaló szerv látja el.  Az intézményvezető a kérelmeket iktatja, majd gondoskodik ez előgondozási feladatok elvégzéséről. A kérelmek nyilvántartását az intézmény papír alapon végzi a jogszabályi előírások szerinti tartalommal.  

A kérelem benyújtását követő eljárás:


 1. Az intézményvezető nyilvántartásba vételt követően kiértesíti az elhelyezésre várakozót, illetve törvényes képviselőjét az előgondozás várható idejéről, valamint a nyilvántartásba vételről.
2. Az intézményi elhelyezést előgondozás előzi meg.
3. Az előgondozás során az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy a kérelmező által megadott tartózkodási helyen felkeresi és tájékozódik annak életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Az előgondozás során tapasztaltak alapján véleményezi az igénybevétel jogosultságát, amennyiben az intézmény által nyújtott szolgáltatások egyike sem felel meg az ellátást kérő szükségleteinek és állapotának, akkor más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.
4. Ha az előgondozást végző személy az igénybe vevő egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa - amennyiben erre mód van - előzetesen vizsgálja meg az ellátást igénybe vevőt, és/vagy az intézményvezető kezdeményezi az orvosi igazolásban foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés - az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes – szakorvosától.
5. Az előgondozás során az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét, és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.
6. Soron kívüli elhelyezés esetén a kérelem, vagy a beutaló határozat beérkezésétől számított 5 munkanapon belül végzi el az előgondozást. Több soron kívüli elhelyezés iránti kérelem esetén az intézmény vezetője dönt az igények kielégítésének sorrendjéről.
7. Ha a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított időtartamon belül nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetőjét nem értesíti, az intézmény vezetője megkeresi a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőt. A jegyző a megkeresésre tájékoztatást ad a jogosult tartózkodási helyéről, a beköltözés elmaradásának indokairól, és az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról. Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik az érintett elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését.
8. Az intézményi férőhely elfoglalásakor az intézmény vezetője az ellátást igénybevevővel, vagy törvényes képviselőjével megállapodást köt.

 

Kérelem szociális intézményi ellátás igényléséhez dokumentum letöltése

Weboldalunkon sütiket használunk

A delzseliceszi.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.