A 2023. február 20. napján kelt, 2023. március 03. napjától alkalmazandó, „A-301-1/2023/M” okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítás szerinti intézményünk új elnevezése -  Dél-Zselic Integrált Szociális Intézmény Baranya Vármegye (székhely)
Régi, ezt megelőző elnevezése - Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény. 2016.november 1. naptól működik, mint egyesített intézmény. A jogelőd intézmények a Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény Szigetvár és Mozsgói telephelye valamint a Baranya Megyei Boróka Otthon Helesfa és Rigópusztai telephelye egyesüléséből jött létre az új intézmény az alapító Emberi Erőforrások Minisztériuma 49327-4/2016/JISZOC számú alapító okiratában meghatározottak szerint. Valamennyi szakosított ellátási típusban az intézmény teljes körű ellátást biztosít az ellátást igénybevevő személyek számára.  Az ellátás keretében olyan fizikai, egészségügyi, mentális és életvezetési segítséget nyújt, amelynek során az ellátott lakó testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül. Az egyéni bánásmód a garancia arra, hogy a szolgáltatásaink nyújtása közben az ellátott emberi méltósága ne sérüljön, azt maximálisan tiszteletbe tartsuk. Ennek tiszteletben tartása az intézmény által nyújtott ellátások igénybevétele esetén úgy valósítható meg, hogy az ellátott egyénre szabottan kapja meg az állapotának megfelelő legmagasabb szintű fizikai, mentális ellátást, támogatást. A szociális gondoskodás komplex tevékenység, melynek célja és feladata a gondozásra szoruló ember (esetünkben fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg) szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, teljes ellátás, melynek mértékét és formáját mindenkor a segítségre szoruló ember testi és lelki szociális állapota határozza meg.   Az ellátott lakóra, mint egyénre az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személyre kell tekinteni, szem előtt tartva a magánélethez való jogát, amelyet a személyzetben folyamatosan tudatosítani kell. Az intézmény valamennyi szolgáltatását tekintve hangsúlyos a segítő gondozási modell erősítése, amely során a személyzet, a lakó állapotához igazodva életútjának valódi segítőjévé, döntéséinek támogatójává, tanácsot adó kísérőjévé válik.
Intézményünk nevében hordozza az integrált szót, amiből kiderül, hogy több meglévő és működő intézmény integrációjából létrejövő új szervezetként alakult. A több intézmény esetünkben egyben azt is jelenti, hogy a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos ellátás több formája került összevonásra egy intézményi működtetésbe. Olyan humanizált, modernizált intézmény működtetését tűztük ki célul, ami szakmailag komplex, integrált módon kerül kialakításra, és amely valamennyi ellátási formában magas színvonalon egységesen biztosítja lakóinak az állapotuknak megfelelő szolgáltatásokat. Segítséget nyújt a rehabilitációra alkalmas lakóknak az önálló életvitelhez való eljutáshoz, és teljes körű ápolást, gondozást nyújt azoknak az ellátottaknak, akik állapotuknál fogva ezt az ellátást igénylik. A kitűzött cél a megfelelően működő szervezeti és szakmai integráció, a különböző szakosított ellátási formák egy szervezeti keretben történő, intézményi és telephelyi szinteken megvalósuló szakmai és ellátási feladatok összehangolt működtetésével valósul meg.
Az egyesítés valamilyen szinten egységesítést, egyformaságot is jelenthet. Szándékaink szerint ezt az egységesítést csak pozitív értelemben kívánjuk használni a tevékenységünk ellátása során, úgymint például egységes, magas színvonalú fizikai és mentális ápolás-gondozás. Meg kívánjuk tartani a sokszínűséget és egyediséget az otthonok sajátossága okán. Természetes, hogy az integrációban a gazdasági szempontokat is figyelembe vettük. Az új szervezetben egyes szolgáltatási elemek, mint például élelmezési tevékenység, vagy mosodai szolgáltatás körzetesített integrált formában működnek a volt intézmények székhelyein és onnan történik a szolgáltatás nyújtása a telephelyek irányában. Ez semmi esetre sem jelenti azt, hogy a fent említett egyediség ne érvényesülhessen. A szolgáltatások az adott ellátási területen (otthonokban) teljes körűen lefedik a lakók szükségleteit, az egyenlő bánásmód elvét követve minden lakónak azonos mértékben és minőségben járnak.
Az intézmény - egyes telephelyein ahol indokolt - külön működési engedélyek megszerzése után biztosítani kívánja a lakók biztonságos magasabb szintű egészügyi ellátása érdekében a szakápolási feladatokat.

Weboldalunkon sütiket használunk

A delzseliceszi.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.