Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 67. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást nyújt. Ennek keretén belül minden otthon (telephely) biztosítja az alább felsorolt szolgáltatásokat:

 • Lakhatást:
  • az éjszakai és nappali tartózkodásra,
  • személyi tisztálkodásra,
  • az étkezésre,
  • az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységekre (pl. társalgó, könyvtár, foglalkoztató, kápolna, imaterem), valamint mentális gondozásra,
  • az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba, betegszoba),
  • gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre,
  • látogatók fogadására szolgáló helyiségek.

 

 • Szociális gondoskodást, a segítő gondozást és kisérést (a lakó fizikai és életvezetési segítségét pl.: az inkontinens lakók ellátása, tisztálkodás öltözködés segítése, étkezések segítése, a lakókörnyezet higiénikus és esztétikus körülményeinek megteremtése.)
 • Egészségügyi ellátást, az intézmény minden otthonában biztosított a háziorvosi ellátás, a szakorvosi rendeléshez, kórházi ellátáshoz jutás, az alapápolás, a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás.
 • Az ellátottak mentális gondozását (egyéni gondozási és fejlesztési tervek alapján) melynek keretében támogatja az otthonon belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakítását, a konfliktushelyzetek kezelését, az egyéni készségek és képességek szinten tartását és fejlesztését, a lakók családi kapcsolatának ápolását, a hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítását, a szabadidő kulturált eltöltésének és a szocializációs foglalkozásoknak a szervezését. A rehabilitációs munkában kiemelkedő jelentősége van a végzett munka hasznosságának, az értékteremtésnek.
 • Szocioterápiás foglakozások tartását, melynek sokféle lehetősége közül az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választják meg, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben, illetve rehabilitációs programban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a lakó foglakoztatási formáját. A szocioterápiás foglalkozások formái különösen: a munkaterápia, a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás, a képzési célú foglalkozás.
 • Fejlesztő foglakoztatást, ami külön foglakoztatási szakmai program szerint történik.
 • Étkeztetés megszervezését a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően, a közétkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.
 • Ruházat, textília ellátást, mely során az ellátást igénybe vevő a saját ruházatát és textíliáját használja. Amennyiben a lakó sajáttal nem rendelkezik annak biztosítása az intézmény jogszabályban meghatározott kötelessége. Az intézmény biztosítja a ruházat és textília mosását, javítását.

Az intézmény szolgáltatásainak és szakmai munkájának részletes bemutatását a Szakmai Program tartalmazza, amely a honlap dokumentumai között megtalálható.

Weboldalunkon sütiket használunk

A delzseliceszi.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.